💋Vítejte na oficiální webové stránce společnosti noeifevo

Podmínky použití

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost noeifevo. Na celé webové stránce se termíny my, my a naše vztahují na noeifevo. Společnost Noeifevo nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů, služeb a produktů (dále jen Služba), které jsou z této stránky dostupné vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.ptieren.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší služby a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (Smluvní podmínky, Podmínky), včetně těch dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu. sind.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky použití. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky použití považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky použití.

Pro ochranu vaší bezpečnosti a oprávněných práv a zájmů si před použitím Služby pozorně přečtěte pokyny k instalaci a používání produktu a softwaru. Nedodržení pokynů pro údržbu a jejich nedodržení může způsobit zranění vám nebo jiným osobám nebo poškození produktu nebo jiných předmětů v dané oblasti. Pokud produkt používáte, má se za to, že jste si pozorně přečetli pokyny k instalaci a používání produktu a softwaru a že rozumíte, berete na vědomí a přijímáte všechny podmínky a ustanovení.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat podmínkám použití. Nejnovější verzi Podmínek použití si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKYN

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky. Používáním naší služby prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a udělili jste nám souhlas k tomu, aby vaše nezletilá závislé osoby, aby tak učinily tak, jak jsou poskytovány na stránkách k používání služby. Nesmíte naši Službu používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, nikoli však výhradně, zákonů o autorských právech). Zodpovídáte za své chování při využívání našich služeb a zavazujete se, že nenarušíte běžný provoz webu a nepoškodíte zájmy státu, veřejnosti ani jiných uživatelů. Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy. Souhlasíte s tím, že pokud vás nebo jiní uživatelé upozorní, že jste porušili nebo porušili kteroukoli z Podmínek, mohou se na vás vztahovat varování, omezení nebo zákazy používání některých nebo všech Služeb. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

ODDÍL 2 PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODUN

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

Vaše používání naší služby nebo nákup našich produktů je pro osobní nebo rodinné použití. Souhlasíte s tím, že nebudete dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, reprodukovat, duplikovat nebo distribuovat jakoukoli část produktu, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je služba poskytována, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat bez našeho výslovného písemného povolení.

ODDÍL 3 PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍN

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této webové stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této webové stránce je na vaše vlastní riziko. Tato webová stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, nejsme však povinni aktualizovat jakékoli informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich webových stránkách.

ODDÍL 4 ZMĚNY SLUŽBY A CENE

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah). Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují))

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení. Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se na prodejně objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na této stránce je neplatná tam, kde je zakázána. Nezaručujeme, že kvalita nebo výkon jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

ODDÍL 6 PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTUN

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

ODDÍL 7 VOLITELNÉ NÁSTROJEE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran. Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany, a že s nimi souhlasíte. Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto Podmínkám použití.gen.

ODDÍL 8 ODKAZY NA TŘETÍ STRANYN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 Duševní vlastnictvím

Jsme jediným a výhradním vlastníkem všech práv a nároků na službu a produkty. Bez našeho písemného svolení vám neudělujeme žádné právo vlastnit nebo používat jakýkoli patent, autorská práva, obchodní tajemství, ochrannou známku nebo jiná práva k žádnému prvku obsaženému v našich službách nebo produktech. Souhlasíte s tím, že nebudete žádat ani registrovat žádná práva duševního vlastnictví, včetně, ale nejen, patentů, ochranných známek, autorských práv, názvů domén a dalších práv duševního vlastnictví v jakékoli zemi nebo regionu pro používání naší služby a produktů.

Souhlasíte s tím, že vlastnictví (včetně mimo jiné autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví) děl (dále jen odvozená díla) vytvořených pomocí děl, materiálů, informací atd., které nyní máte se svolením k použití námi nebo v budoucnost nebo použití kterékoli z našich současných a budoucích služeb (včetně, ale nikoli výhradně, nástrojů pro vytváření atd.) může být sdíleno mezi noeifevo a uživateli.n.

Souhlasíte s tím, že vaše vlastní tvorba (včetně, ale nikoli výhradně, adaptace, kompilace) založená na odvozených dílech vyžaduje náš souhlas a že nesmíte získat ani si nárokovat žádná nezávislá autorská práva, ochranná známka nebo jiná vlastnická práva na taková nová díla, aniž byste je nepoužívali , dále prodávat, distribuovat, přidělovat nebo sublicencovat s naším svolením.

ODDÍL 10 UŽIVATELSKÉ KOMENTÁŘE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKYE

Pokud na naši žádost nebo bez naší žádosti odešlete určité konkrétní příspěvky (např. Obsah), souhlasíte s tím, že váš obsah nebude porušovat žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že váš obsah nebude obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za sebe nebo uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakéhokoli obsahu. Jste výhradně odpovědní za jakýkoli obsah, který vytvoříte, a jeho přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný vámi nebo třetími stranami. Pokud se domníváte, že vaše práva byla našimi uživateli porušena, můžete nás kontaktovat a poskytnout písemný důkaz, že jste vlastníkem nebo oprávněným zástupcem vlastníka.d.

Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakýkoli obsah, který nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakéhokoli obsahu; (2) zaplatit náhradu za obsah; nebo (3) reagovat na obsah. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby. zranit .

ODDÍL 11 OSOBNÍ ÚDAJEN

Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše osobní údaje k zasílání informací o aktivitě nebo jiných relevantních obchodních informací prostřednictvím e-mailových stránek nebo jinými zákonnými prostředky. V případě použití komunikačních operátorů uživatelé souhlasí s tím, že obdrží příslušnou službu nebo jiné informace, které jim zasíláme my nebo družstevní společnosti prostřednictvím systémů služeb s přidanou hodnotou nebo jinými prostředky, další informace, včetně, ale nejen, oznamovacích informací, propagačních informací, propagačních informace atd. Pokud si již nepřejete dostávat výše uvedené informace, můžete nás kontaktovat způsobem uvedeným v e-mailu nebo na adrese uvedené na konci této Smlouvy.

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu je chráněno našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 12 CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍN

Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). .. . Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 13 ZAKÁZANÉ POUŽITÍN

Kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 14 ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTIG

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby dodány, jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv. V žádném případě nebudou noeifevo, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody. jakéhokoli druhu, včetně, ale nejen, ušlého zisku, ztráty příjmů, ztráty úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání kterékoli ze Služeb nebo produktů zakoupených prostřednictvím Služby nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním Služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakémkoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu, které byly prostřednictvím služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktů) zveřejněny, přeneseny nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím služby, a to i v případě, že o tom byli informováni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.nkt.

ODDÍL 15 ODŠKODNĚNÍZ

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost noeifevo a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně nároků ekvity, odškodnit, bránit a držet neškodné poplatky za právní zastoupení od jakékoli třetí strany kvůli nebo vyplývající z vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 16 ODDĚLITELNOSTL

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Použití Toto ustanovení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 17 UKONČENÍG

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto Podmínky použití jsou účinné, pokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše webové stránky. Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny splatné částky. do a včetně data ukončení; a/nebo vám může v souladu s tím odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 18 CELÁ SMLOUVAG

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek použití neznamená zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na této stránce nebo v souvislosti se Službou , představuje úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazuje jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli předchozích verzí smluvních podmínek). Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek použití nebudou vykládány proti straně, která je sepsala.

ODDÍL 19 ROZHODNÉ PRÁVOT

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojených států amerických.

ODDÍL 20 ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍN

Nejnovější verzi Podmínek použití si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 21 KONTAKTNÍ INFORMACEN

Dotazy ohledně Podmínek použití zasílejte na adresu Prodej@Noeifevo.de.ZPĚT NA ZAČÁTEK