💋Vitajte na oficiálnej webovej stránke noeifevo

Podmienky používania

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť noeifevo. V celej lokalite sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na noeifevo. Spoločnosť noeifevo ponúka túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov, služieb a produktov (ďalej len "služba") dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Návštevou našej webovej lokality a/alebo nákupom čohokoľvek od nás sa zúčastňujete na našej "službe" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ("podmienky používania", "podmienky") vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej lokality, okrem iného vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, poskytovateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom na ktorúkoľvek časť webovej lokality alebo jej používaním súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené na tieto Podmienky používania.

V záujme ochrany vašej bezpečnosti a legitímnych práv a záujmov si pred používaním Služby pozorne prečítajte pokyny na inštaláciu a používanie produktov a softvéru. Nedodržanie a nerešpektovanie pokynov služby môže mať za následok zranenie vás alebo iných osôb, prípadne poškodenie výrobku alebo iného majetku v okolí. Ak používate výrobok, predpokladá sa, že ste si pozorne prečítali návod na inštaláciu a používanie výrobku a softvéru a že ste pochopili, uznali a prijali všetky podmienky.

Podmienky používania sa vzťahujú aj na všetky nové funkcie alebo nástroje pridané do súčasného obchodu. Aktuálnu verziu podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie stránky alebo prístup na ňu po zverejnení zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať vám naše výrobky a služby.

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Nadpisy použité v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky. Používaním našej Služby vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo krajine bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo krajine bydliska a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili vašim neplnoletým závislým osobám používať Službu poskytovanú Webovou lokalitou. Našu Službu nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a pri používaní Služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach). Ste zodpovední za svoje správanie pri používaní našich Služieb a zaväzujete sa, že nebudete narúšať normálnu prevádzku Webovej lokality ani poškodzovať záujmy štátu, verejnosti alebo iných používateľov. Nesmiete prenášať žiadne červy ani vírusy alebo kódy deštruktívnej povahy. Súhlasíte s tým, že sa na vás môžu vzťahovať upozornenia, obmedzenia alebo zákazy používania niektorých alebo všetkých služieb, ak vás my alebo iní používatelia nahlásia ako osobu, ktorá porušila alebo porušuje niektoré z podmienok. Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

ODDIEL 2 - PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných z toho istého zákazníckeho účtu alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávok zadaných s tou istou fakturačnou a/alebo dodacou adresou. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase zadania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného uváženia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.

Vaše používanie našich služieb alebo nákup našich produktov je určený na osobné alebo rodinné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať, reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo zneužívať žiadnu časť výrobku, používanie služby alebo prístup k službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje , bez nášho výslovného písomného súhlasu.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ.

Nezodpovedáme za to, ak informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto webovej lokalite slúži len na všeobecné informácie a nemal by sa naň spoliehať alebo ho používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto webovej lokalite je na vaše vlastné riziko. Táto webová stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a poskytujú sa len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej lokality, ale nie sme povinní aktualizovať akékoľvek informácie na našej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať všetky zmeny na našej webovej lokalite.

ČASŤ 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť poskytovanie služby (alebo jej časti či obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia. Za akúkoľvek úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Služby nenesieme voči vám ani voči žiadnej tretej strane zodpovednosť.

ODDIEL 5 - VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak sa uplatňuje).

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné len online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu byť vrátené alebo vymenené len v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru. Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb na monitore vášho počítača bude presné. Vyhradzujeme si právo, ale nemáme povinnosť obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb pre akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných výrobkov alebo služieb. Všetky popisy výrobkov alebo ceny výrobkov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka výrobkov alebo služieb na tejto webovej lokalite je neplatná tam, kde je to zakázané. Nezaručujeme, že kvalita alebo výkonnosť akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo dostali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v službe.

ODDIEL 6 - SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ O NÁKUPE A ÚČTE

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

ČASŤ 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani neovplyvňujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo v súvislosti s ním. Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webovej lokality je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých príslušné tretie strany poskytujú akékoľvek nástroje, a že s nimi súhlasíte. V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam používania.

ODDIEL 8 - ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od poskytovateľov tretích strán. Odkazy tretích strán na tejto webovej lokalite vás môžu presmerovať na webové lokality tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo vyhodnocovanie obsahu alebo presnosti materiálov tretích strán, webových stránok tretích strán alebo akýchkoľvek iných materiálov, produktov alebo služieb tretích strán, ani za ne neručíme a nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť. Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo ujmy v súvislosti s nákupom alebo používaním akéhokoľvek tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy poskytovateľa tretej strany a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované poskytovateľovi tretej strany.

ODDIEL 9 - Duševné vlastníctvo

Sme jediným a výhradným vlastníkom všetkých práv a vlastníckych práv k Službe a Produktom. Bez nášho písomného súhlasu vám neudeľujeme žiadne práva na vlastníctvo alebo používanie patentov, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok alebo iných práv na čokoľvek, čo je súčasťou našej Služby alebo Produktov. Súhlasíte s tým, že nebudete žiadať o registráciu ani registrovať žiadne práva duševného vlastníctva, okrem iného vrátane patentov, ochranných známok, autorských práv, názvov domén a iných práv duševného vlastníctva v žiadnej krajine alebo regióne na používanie našej Služby a Produktov.

Súhlasíte s tým, že vlastníctvo (okrem iného vrátane autorských práv a iných práv duševného vlastníctva) diel (ďalej len "odvodené diela") vytvorených s použitím diel, materiálov, informácií atď. ktoré teraz používate alebo môžete používať v budúcnosti s naším povolením alebo s použitím ktorejkoľvek z našich súčasných a budúcich Služieb (okrem iného vrátane nástrojov na vytváranie atď.) bude rozdelené medzi spoločnosť noeifevo a Používateľov.

Súhlasíte s tým, že vaša vlastná rekreácia (okrem iného vrátane adaptácie, kompilácie) založená na odvodených dielach podlieha nášmu súhlasu a že nemôžete získať ani si nárokovať žiadne nezávislé autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva na takéto nové diela bez nášho súhlasu na ich používanie, ďalší predaj, distribúciu, postúpenie alebo sublicenciu.

ČASŤ 10 - PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Keď v reakcii na našu žiadosť alebo bez našej žiadosti predložíte určité špecifické príspevky (napr. súťažné príspevky), predložíte tvorivé nápady, návrhy, podnety, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "obsah"), súhlasíte s tým, že váš obsah nebude porušovať práva tretích strán vrátane autorských práv, práv na ochrannú známku, práv na ochranu súkromia, osobných alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že váš Obsah nebude obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom narušiť prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za seba alebo zavádzať nás alebo tretiu stranu, pokiaľ ide o pôvod akéhokoľvek obsahu. Za všetok obsah, ktorý vytvoríte, a jeho presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý ste zverejnili vy alebo akákoľvek tretia strana. Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené našimi používateľmi, môžete nás kontaktovať a poskytnúť písomný dôkaz, že ste vlastníkom alebo oprávneným zástupcom vlastníka.

Súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akýkoľvek obsah, ktorý nám poskytnete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akéhokoľvek obsahu; (2) platiť náhradu za akýkoľvek obsah; alebo (3) reagovať na akýkoľvek obsah. Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať Obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný, alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto Podmienky používania .

ODDIEL 11 - OSOBNÉ ÚDAJE

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny, ktoré sa majú prispôsobiť technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o aktivitách alebo iných relevantných obchodných informácií prostredníctvom e-mailových stránok alebo inými zákonnými prostriedkami. V prípade využívania komunikačných operátorov používatelia súhlasia so zasielaním príslušných informácií o službách alebo iných informácií, ktoré im zasielame my alebo spolupracujúce spoločnosti prostredníctvom systémov služieb s pridanou hodnotou alebo inými prostriedkami, iných informácií, okrem iného vrátane informácií o oznámeniach, propagačných informácií, reklamných informácií atď. Ak si už neželáte dostávať uvedené informácie, môžete nás kontaktovať spôsobom uvedeným v e-maile alebo na adrese uvedenej na konci tejto zmluvy.

Vaše odoslanie osobných údajov prostredníctvom obchodu je chránené našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak si chcete pozrieť naše zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 12 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Na našej webovej lokalite alebo v Službe sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, nákladov na dopravu produktov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať akékoľvek informácie alebo zrušiť akúkoľvek objednávku, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). . Nepreberáme na seba žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, pokiaľ to od nás nevyžaduje zákon. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za údaj o tom, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 13 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem akýchkoľvek iných zákazov uvedených v Podmienkach používania máte zakázané používať Stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) na nabádanie iných, aby vykonávali alebo sa zapájali do akejkoľvek nezákonnej činnosti; (c) v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným, federálnym, štátnym alebo miestnym nariadením, predpisom, zákonom alebo vyhláškou; (d) na porušovanie alebo porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, zraňovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) prenášať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo iné typy škodlivého kódu, ktoré sú alebo môžu byť použité na narušenie funkčnosti alebo prevádzky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; (j) na obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, ak porušíte niektorý zo zakázaných spôsobov používania.

ČASŤ 14 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani nezaručujeme, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním Služby, budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že Službu môžeme z času na čas odstrániť na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania Služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby poskytované vám prostredníctvom Služby sa poskytujú (okrem prípadov, keď to výslovne uvedieme) "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" na vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane akýchkoľvek implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv. Spoločnosť noeifevo, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vašej zodpovednosti za používanie ktorejkoľvek zo Služieb alebo Produktov zakúpených prostredníctvom Služby alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s používaním Služby alebo akéhokoľvek Produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek Obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania Služby alebo akéhokoľvek Obsahu (alebo Produktov) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom Služby, a to aj v prípade, že ste boli na túto možnosť upozornení. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, naša zodpovednosť v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 15 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti noeifevo a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesenou treťou stranou z dôvodu alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok používania služieb alebo dokumentov, ktoré obsahujú, alebo z dôvodu porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 16 - DOLOŽKA O ODDELITEĽNOSTI

V prípade, že sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Podmienok používania služby, pričom takéto ustanovenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 17 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, budú na všetky účely platiť aj po ukončení tejto zmluvy. Tieto Podmienky používania zostávajú v platnosti, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete využívať naše služby, alebo ak prestanete používať našu webovú lokalitu. Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok používania alebo máme podozrenie, že ste ich nedodržali, môžeme túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete povinní uhradiť všetky dlžné sumy až do dátumu vypovedania zmluvy vrátane; a/alebo vám podľa toho môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo ich časti).

ČASŤ 18 - CELÁ ZMLUVA

Ak nevykonáme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto podmienok používania, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali. Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, predchádzajúcich verzií Podmienok používania). Akákoľvek nejednoznačnosť pri výklade týchto Podmienok používania služby sa nebude vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ČASŤ 19 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky používania a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Spojených štátov amerických.

ČASŤ 20 - ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

Aktuálnu verziu podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení zmien týchto Podmienok používania predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 21 - KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky týkajúce sa podmienok používania zasielajte na adresu sale@Noeifevo.com.

ZURÜCK NACH OBEN